Zamknij

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Kingdom Of Universe

1. Postanowienia ogólne
1.1. Sklep internetowy Kingdom Of Universe działający pod adresem www.kingdomofuniverse.com (dalej również „Sklep”) prowadzony jest przez spółkę Kingdom Of Universe sp. z.o.o. z siedzibą przy ul. Niedziałkowskiego 28, 61-578 Poznań, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto Wilda w Poznaniu, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,pod numerem KRS 29497/13/763, NIP: 7831703469, REGON: 302527280 (dalej: „Kingdom Of Universe”).
1.2. Obsługę techniczną Sklepu prowadzi: AdStone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą przy ul. Paczkowskiej 26A, 60-171 Poznań, wpisany do KRS pod numerem 0000419145, będący zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług pod numerem NIP 7792405353 (dalej „Koordynator”).
1.3. Sklep Kingdom Of Universe umożliwia dokonywanie zakupów przez Internet.
1.4. Ceny, zdjęcia i opisy towarów, zamieszczone na stronie internetowej Sklepu stanowią jedynie informację handlową i nie są ofertą sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
1.5. Kingdom Of Universe zastrzega sobie możliwość zmiany w zakresie asortymentu towarów prezentowanego w Sklepie internetowym, opisu prezentowanych towarów, cen prezentowanych towarów, przeprowadzania oraz modyfikacji oraz odwoływania akcji promocyjnych prowadzonych przez Sklep internetowy. 1.6. Przed przystąpieniem do złożenia zamówienia Zamawiający dokonuje rejestracji w sklepie internetowym Kingdom Of Universe oraz wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu.

2. Zasady dokonywania zakupów
2.1. W celu dokonania zakupu należy złożyć w Sklepie zamówienie na wybrane towary. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu: https://www.kingdomofuniverse.com
2.2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, należy prawidłowo wypełnić formularz zamówienia. Kingdom Of Universe będzie realizować wyłącznie zamówienia obejmujące następujące informacje: określenie rodzaju towaru (w tym rozmiaru i koloru – jeżeli dokonanie takiego wyboru jest koniecznie ze względu na specyfikę zamawianego towaru), wybór formy płatności i sposobu dostawy towaru, adres dostawy, dane Zamawiającego (imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail) lub też inne dane, których podanie określono w formularzu zamówienia jako konieczne. Zamawiający jest zobowiązany podać te dane zgodne z prawdą.
2.3. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje automatycznie wygenerowane przez system potwierdzenie złożenia zamówienia, potwierdzające fakt prawidłowego złożenia zamówienia. Potwierdzenie to nie oznacza jeszcze przyjęcia zamówienia do realizacji.
2.4. Po złożeniu zamówienia Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, tj. uzgodnić z Kingdom Of Universe inne warunki sprzedaży – dokonując tego za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: shop@kingdomofuniverse.com) – do momentu jednak, gdy zamówiony towar nie został jeszcze wysłany do Zamawiającego lub doręczony mu w inny sposób.
2.5. Składając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w szczególności z postanowieniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych oraz możliwości odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, zawartej w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 nr 1225 – tekst jednolity ze zmianami) i akceptuje postanowienia Regulaminu.
2.6. Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku. Obowiązująca forma płatności w sklepie internetowym Kingdom Of Universe to przedpłata. Towar zostanie wysłany najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Kingdom Of Universe zapłaty.
2.7. Jako adres dostawy towaru można wskazać jedynie adres na terenie calego swiata.
2.8. Cena wszystkich widocznych w sklepie internetowym Kingdom Of Universe towarów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) wyrażoną w USD. Cena podana na stronach Sklepu przy danym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia na ten produkt przez Zamawiającego. Opłaty celne ponosi zamawiający.
2.9. Kingdom Of Universe wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT (na życzenie).
2.10. Koszt przesyłki towaru do Zamawiającego ponosi Zamawiający. Koszt ten będzie każdorazowo określony w trakcie składania zamówienia.

3. Warunki dostawy – postępowanie w przypadku otrzymania uszkodzonej lub niekompletnej przesyłki
3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru: a) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej;
b) inne formy dostawy/odbioru towaru, których wybór zostanie umożliwiony Zamawiającemu przez Kingdom Of Universe w trakcie składania zamówienia.
3.2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu płatności: przedpłata na konto, zamówiony towar zostaje wysłany, gdy na rachunek Kingdom Of Universe wpłynie cała należność z tytułu sprzedaży i dostarczenia zamówionego towaru. Niezwłocznie po przekazaniu przesyłki z zamówionym towarem przez Kingdom Of Universe do rąk kuriera, Zamawiający otrzyma wiadomość e-mail z informacją o tym, iż paczka została wysłana. 3.3. Czas dostawy jest określony w tabeli podanej na stronie, i zależy od rodzaju priorytetu oraz strefy, kraju świata do którego jest wysyłany, plus max 7 dni roboczych od czasu otrzymania zapłaty.
3.4. Zamawiający ma obowiązek dokonania oceny stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie jego otrzymania, w obecności pracownika firmy przewozowej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru należy w obecności pracownika firmy przewozowej sporządzić protokół reklamacyjny na druku otrzymanym od tego pracownika z dokładnym opisem uszkodzenia oraz dokonać stosownych zapisów w liście przewozowym. Zamawiający obowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z Kingdom Of Universe celem uzgodnienia sposobu dalszego postępowania pod adresem e-mail shop@kingdomofuniverse.com.
3.5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w terminie późniejszym należy postępować według instrukcji wskazanych z części dotyczącej reklamacji i zwrotów.

4. Reklamacje
4.1. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi niezgodność towaru z umową, może on złożyć reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, zawartej w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 roku nr 141 poz. 1176 ze zm.) – o ile jest osobą fizyczną, a zakupu w Sklepie dokonał w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. W przypadku Zamawiających niebędących konsumentami, odpowiedzialność Kingdom Of Universe jako sprzedawcy, z tytułu rękojmi za wady towaru jest wyłączona.
4.2. Reklamację, o której mowa w punkcie 5.1. zdanie pierwsze, składa się pisemnie, na adres Koordynatora podany w punkcie 1.2. lub elektronicznie na adres e-mail shop@kingdomofuniverse.pl – z zastrzeżeniem jednak punktu 5.3.
4.3 W przypadku, o którym mowa w punkcie 5.1 zdanie pierwsze, Zamawiający powinien odesłać towar przesyłką pocztową lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres Koordynatora podany w punkcie 1.2. Koordynator nie przyjmuje przesyłek odsyłanych „za pobraniem”. Wraz z odsyłanym towarem Zamawiający powinien przesłać pisemną reklamację. W piśmie reklamacyjnym Zamawiający powinien zamieścić dokładny opis niezgodności towaru z umową wraz z podaniem okoliczności oraz daty jej wystąpienia lub ujawnienia. W piśmie reklamacyjnym kupujący powinien również sformułować żądanie reklamacyjne. Do pisma reklamacyjnego i odsyłanego towaru należy dołączyć kserokopię lub wydruk dokumentu zakupu (zamówienia lub faktury VAT). W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Zamawiającego, wszelkie koszty związane z reklamacją, w tym przesyłką towaru pokrywa Zamawiający.
4.4. Zamawiający, o którym mowa w punkcie 5.1 zdanie pierwsze, traci uprawnienia tam przewidziane, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Kingdom Of Universe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. 4.5. Kingdom Of Universe informuje, iż wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronach Sklepu mają charakter poglądowy i rzeczywisty wygląd dostarczanych towarów może się nieznacznie różnić od wyglądu towarów prezentowanych na zdjęciach – co może wynikać z odmiennych parametrów technicznych, bądź ustawień sprzętu, którym posługuje się Zamawiający do odtworzenia zdjęć. Takie nieznaczne rozbieżności pomiędzy fotografią a produktem nie mogą być uznane za niezgodność towaru z umową.
4.6. Towar kupiony w Sklepie może być objęty gwarancją producenta. W takim przypadku wraz z towarem Zamawiającemu zostanie wydany stosowny dokument gwarancji. Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji dotyczące towarów objętych gwarancją są zawarte w dokumencie gwarancyjnym.

5. Zwrot towaru – odstąpienie od umowy
5.1. Zamawiającemu będącemu konsumentem, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zawartej w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 roku nr 22 poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od zawartej z Kingdom Of Universe umowy sprzedaży – w terminie 10 dni od daty wydania mu towaru i bez konieczności podawania przyczyny. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest złożyć Kingdom Of Universe stosowne oświadczenie na piśmie. Oświadczenie należy wysłać na adres Koordynatora. Do zachowania terminu 10 dni wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5.2. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia zwracanego towaru na adres Koordynatora podany w punkcie 1.2 w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany Kingdom Of Universe towar i jego opakowanie powinny być w stanie nienaruszonym i kompletnym, a w każdym razie nienoszącym śladów używania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Towar należy odesłać z informacją dotyczącą numeru konta, na które ma nastąpić zwrot ceny zwracanego produktu.
5.3. Koszt zwrotu towaru ponosi Zamawiający. Koordynator nie przyjmuje przesyłek odsyłanych „za pobraniem”.
5.4. Wraz ze zwracanym towarem należy przesłać wszelkie dokumenty dostarczone przez Kingdom of Universe wraz z towarem, w tym dokument gwarancji, o ile został wydany oraz oryginał dokumentu sprzedaży.
5.5. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania wykraczającego poza zwykły zarząd, Kingdom Of Universe zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia przesyłki.
5.6 Po otrzymaniu kompletnego, zwróconego towaru Kingdom of Universe wystawi fakturę korygującą i wyśle ją klientowi do podpisania.
5.7 Kingdom of Universe nie zwraca kosztów wysyłki zakupionego towaru, a jedynie wartość zakupionego produktu.
5.8 W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Zamawiającego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Kingdom of Universe podpisanej faktury korygującej.
5.9. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zwrotu towaru, który zgodnie z punktem 5.5. nie może podlegać zwrotowi (np. towar nosi ślady użytkowania wykraczającego poza zwykły zarząd) Kingdom Of Universe odeśle ten towar Zamawiającemu na koszt Zamawiającego.
5.10. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się w linku: Formularz odstąpienia od umowy.

6. Ochrona danych osobowych
6.1. Dane osobowe przekazane Kingdom Of Universe przez Zamawiającego podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zawartej w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 – tekst jednolity ze zmianami). Administratorem danych osobowych jest Kingdom Of Universe (adres wskazany jest w początkowych postanowieniach niniejszego Regulaminu). Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne z punktu widzenia przepisów prawa, jest jednak konieczne dla rejestracji w Sklepie oraz dla złożenia zamówienia.
6.2. Kingdom Of Universe informuje, że dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu przyjęcia zamówienia oraz jego realizacji, jak również dostawy towaru pod wskazany przez Zamawiającego adres.
6.3. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, przekazanych Kingdom Of Universe, oraz prawo do ich poprawiania.

7. Postanowienia końcowe
7.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego Rzeczpospolitej Polskiej, ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, i inne odnośne przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej.
7.2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest w języku angielskim, zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
7.3. Wymagania techniczne niezbędne do pracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Kingdom of Universe są następujące: Zamawiający powinien posiadać komputer, bądź inne urządzenie z dostępem do sieci Internet, na którym zainstalowana będzie przeglądarka stron internetowych. W trakcie korzystania z systemu obsługującego Sklep na komputerze lub innym urządzeniu Zamawiającego mogą zostać zainstalowane pliki typu cookies.
7.4. Wszelkie spory wynikłe w związku z zawarciem i realizowaniem umów sprzedaży między Kingdom of Universe a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
7.5. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, który zawiera umowę z Kingdom of Universe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy sprzedaży między stronami jest wyłącznie sąd właściwy dla siedziby Kingdom of Universe.
7.6. Firma Kingdom of Universe zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
7.7. Niniejszy regulamin jest dostępny w formie pisemnej w siedzibie Kingdom of Universe oraz w formie elektronicznej na stronie www.kingdomofuniverse.com.